HAALBAARHEIDSSTUDIE TSJECHIË ZORG

HAALBAARHEIDSSTUDIE TSJECHIË ZORGNederlandse investeerders wilden het investeringspotentieel van de Tsjechische zorgsector onderzoeken. Hun wens was om aldaar een ouderenzorg organisatie te realiseren – gestoeld op (semi) commerciële leest – vergelijkbaar met Nederlandse initiatieven. EUNITE’s haalbaarheidsstudie bestond uit verschillende onderdelen, zoals een markt analyse van de huidige situatie, financiële stromen binnen de Tsjechische zorgsector, financieringsmogelijkheden en juridische implicaties. Een beschrijving van de huidige marktsituatie is onderstaand opgenomen.

HUIDIGE TSJECHISCHE ZORG MARKT

Tijdens het communisme was slechts één type van ouderenzorg beschikbaar in de Tsjechische Republiek, senioren woningen genaamd . Na de Fluwelen Revolutie werden echter verschillende initiatieven ontwikkeld met een bredere en diepgaandere ouderenzorg, zowel gebaseerd op private als publieke fundamenten.
Het initiatief dat het meest past bij het doel van onze opdrachtgevers zijn de Gemeenschap Zorg Huizen (GZH). Ten tijde van het onderzoek waren er ca. 900 GZHs aanwezig, die meer dan 30.000 klanten bedienden. Vergeleken met de totale zorg is ouderen zorg in Tsjechië nog steeds beperkt. Gebaseerd op ervaringen in West-Europa, de Tsjechische demografische ontwikkeling en de groei van de welvaart, is een toename in deze sector zeer realistisch. In de dagelijkse praktijk worden ook nieuwe initiatieven reeds ontplooid. Daarnaast is ook een overlap tussen de verschillende instituten waarneembaar.

‘Demand logistics’ lijkt geen groot probleem te zijn in de praktijk: hulpbehoevenden vinden zorg doorgaans, het vinden van de zorg met de juiste kwaliteit is echter weldegelijk een probleem. Toegang tot een GZH is vrij eenvoudig, deze private initiatieven verwelkomen iedere nieuwe klant.

De financieringsvorming van ouderenzorg is bijzonder divers, echter de grootste financierders is uiteraard de Tsjechische staat (zowel direct als indirect). Het merendeel van de ouderenzorg instellingen zijn in publiek eigendom. Tekorten in financiering is (nog) niet een erg groot probleem. Gemeenten en regio’s verwelkomen private initiatieven doorgaans. Ten eerste vanwege hun sociale verplichting, maar daarnaast ook omdat deze initiatieven de verantwoordelijkheid van de lokale overheid verlichten.

TSJECHISCHE SUBSIDIES, FINANCIERING EN FINANCIËLE STROMEN

HAALBAARHEIDSSTUDIE TSJECHIË ZORGGebaseerd op de resultaten van de marktanalyse, werden andere onderwerpen vervolgens gedetailleerd onderzocht. Zo presenteerden wij eerst de financieringsmogelijkheden voor ouderzorg investeringen, waaronder de (EU) subsidie mogelijkheden. Vervolgens analyseerden wij hoe de financiële stromen lopen in deze complexe structuren. Ook onderzochten wij de (maximale) bijdragen van de verschillende partijen in dit stelsel. Gebaseerd op de financieringsinformatie en de financiële stromen, creëerden wij een financieel plan voor de beoogde investeringsomvang.

JURIDISCH

Aangezien de ouderenzorg propositie ook eerste lijns medische ondersteuning omvatte, rapporteerden wij de situatie van huisartsen in Tsjechië. Juridische vereisten vormde een belangrijk onderdeel in dit deel van de haalbaarheidsstudie.

Share:
Share on LinkedIn