PPP SUBSIDIE FOOD SECURITY KENIA : NIEUWE AARDAPPELKETEN

PPP SUBSIDIE KENIADe Oost Afrikaanse regio was tot voor kort een zwarte vlek in de export kaart van onze klant, de mondiale marktleider in het exporteren van pootaardappelen. Nadat de Keniaanse en Nederlandse overheid een Memorandum of Understanding ondertekend hadden, werd de Keniaanse markt geopend voor pootaardappelen. Onze klant erkende de commerciële kansen en opende haar eigen vertegenwoordiging reeds in 2012. Tegelijkertijd werd gestart met het creëren van een consortium van Keniaans – Nederlandse stakeholders voor de toekomstige plannen en werd het verticale integratie plan voor de Keniaanse aardappel waardeketen ontwikkeld. De totale investering in deze nieuwe aardappel waardeketen is begroot op € 40 miljoen.

EUNITE heeft een belangrijke rol gespeeld in het co-creëren van de plannen, het verkrijgen van de PPP subsidie en het realiseren van het consortium. Daarnaast is EUNITE vanaf het begin verantwoordelijk voor het algehele management van de publiek private samenwerking (PPP) vanaf het eerste begin.

INTRODUCTIE AARDAPPEL & FOOD SECURITY KENIA

Kenia’s afhankelijkheid van maïs als hoofdgewas bedreigt de Keniaanse voedselzekerheid op dit moment. Deze bedreiging is door de Keniaanse overheid erkend, waarop is besloten om te kiezen voor de aardappel als vervanging voor de huidige afhankelijkheid van maïs. Er zijn drie redenen voor deze keuze voor aardappel, te weten:

  1. Het is het meest duurzame gewas;
  2. De meest welvarende en de armste Kenianen consumeren aardappel en
  3. Aardappel is al Kenia’s tweede gewas.

Het realiseren van Kenia’s voedselzekerheidsstrategie wordt echter stevig bedreigd door de structuur en karakteristieken van de Keniaanse aardappel sector. Met het investeringsproject Food Security Kenia elimineren wij de bestaande problemen en realiseren wij een nieuwe duurzame aardappelketen in Kenia. Dientengevolge zullen follow up investering volgen en wordt Kenia’s voedselzekerheidsstrategie gerealiseerd.

DOEL KENIAANSE AARDAPPELKETEN

PPP SUBSIDIE KENIAHet ultieme resultaat van ons investeringsproject is om de Keniaanse aardappel strategie – en hiermee het voedselzekerheidsdoel – op een duurzame wijze te realiseren. Dit doen wij door de bestaande negatieve cyclus voor alle kleine Keniaanse boeren te vervangen door een structureel winstgevende waardeketen, waarin top kwaliteit input materiaal beschikbaar en betaalbaar is. Daarnaast realiseren wij dit doel middels:

  1. Een verhoging van de efficiency in andere delen van de Keniaanse aardappel waardeketen;
  2. Een wijdverbreid hoog aardappelkennis niveau in de gehele keten en
  3. Het realiseren van een aardappel faciliterende omgeving door de Keniaanse en Nederlandse overheden.

Deze vier elementen tezamen leiden tot een moderne professionele aardappelketen, waarin alle kleine Keniaanse boeren winst maken en alle Keniaanse consumenten toegang krijgen tot grote aantallen van top kwaliteit Keniaanse aardappelen voor een fatsoenlijke prijs.

IMPACT KLEINE BOEREN: 400,000 NIEUWE BANEN

SMALL HOLDERS KENYA IFDCEen belangrijk spin off effect van ons investeringsproject is de sterke sociaal economische ontwikkeling van de Keniaanse plattelandsgebieden. Onze aanpak zal tot een banengroei leiden van 50% in de rurale aardappelsector, 400.000 banen gemeten in absolute cijfers. Een onvoorstelbare groei is verwacht in de aardappelopbrengst bij kleine boeren: een groei van het huidige gemiddelde van 6 ton per Ha naar 27.5 ton per Ha. Daarnaast zal de kwaliteit van het product ook aanzienlijk verbeteren. Gezamenlijk leidt dit tot een omzet boost bij kleine boeren met wel 950% vergeleken met hun huidige situatie.

Meer dan 60% van alle aardappelboeren zijn vrouwen, zodoende wordt de positie van deze kwetsbare groep aanzienlijk verstevigd. Alle ketenpartners profiteren van onze aanpak, echter de Keniaanse kleine boeren ondervinden – ruimschoots – de meeste voordelen van allen. Ons Keniaans project wordt een blauwdruk voor andere Oost-Afrikaanse landen – geconfronteerd met identieke problemen als Kenia. – om na te volgen.

5 KEER MINDER NATUURLIJKE HULPBRONNEN BENODIGD

Kenia’s milieu zal eveneens een zeer positieve impact ervaren, gezien de enorme toename in aardappelopbrengst. Om dezelfde hoeveelheid aardappel te produceren, is 5 keer minder land, 5 keer minder water en 2 keer minder – en minder schadelijke – hoeveelheden kunstmest benodigd.

GEFASEERDE AANPAK

Wij realiseren onze lange termijn doelstelling via in twee fasen. De eerste – middellange termijn – fase is het onderwerp van onze Publiek Private Samenwerking (PPP):

VERTICAAL GEÏNTEGREERDE KETEN

Binnen 7 jaar creëren wij de eerste verticaal geïntegreerde Keniaanse aardappel waardeketen, bestaande uit een Keniaanse vermeerderaar, Keniaanse service centra, een Keniaanse agent, een Keniaanse distributeur, enkele toekomstige grote consumptieaardappel telers en meer dan 12,000 kleine boeren. In deze nieuwe keten zal aardappelkennis wijdverspreid zijn.

99.95% KENIAANSE KETEN: ZEER DUURZAAM

Deze eerste Keniaanse aardappelketen zal volledige operationeel en volledig winstgevend zijn voor ieder afzonderlijk deel in de keten. Deze keten zal jaarlijks slechts 825 ton van Nederlands basismateriaal importeren en zal jaarlijks meer dan 143,000 ton consumptieaardappelen in Kenia produceren, uitsluitend bedoeld voor de Keniaanse markt. Er is kortom sprake van een 99.95% Keniaanse – en zeer duurzame – keten.

PUBLIEKE SECTOR: CREATIE AARDAPPEL FACILITERENDE OMGEVING

PPP SUBSIDIE KENIADe inbreng van de publieke sector zal de efficiency van de Keniaanse aardappelketen verhogen en een aardappel faciliterende omgeving zal door hen worden gerealiseerd. De resultaten hiervan zijn een fair level playing field, voldoende capaciteit voor het certificeren en testen van pootaardappelen, het verbeteren van de infrastructuur op het platteland en het creëren van aardappelbewustzijn.

Dit fair level playing field zal ook positieve effecten hebben voor kleine boeren. Een tastbaar voorbeeld hiervan zij de formaten van de bestaande aardappelzakken die leiden tot hoge uitval percentages en onmenselijke omstandigheden. Op dit moment worden aardappelen gedistribueerd in zakken die meer dan 100 kg wegen en deze zakken worden letterlijk op de ruggen van kleine boeren gedragen. Wij beogen om de Keniaanse wetgeving aan te passen en zakken voor te schrijven die tussen de 25 en 50 kgs wegen.

BLAUWDRUK: REALISATIE VAN KENIA’S FOOD SECURITY BELEID

Na deze 7 jaar voorzien wij een natuurlijke evolutie in de tweede – lange termijn – fase, die buiten de scope valt van ons huidige PPP:

Het tastbare en duurzame succes van onze keten, de efficiency verbeteringen in de keten, de aanwezigheid van aardappelkennis en de creatie van de aardappel faciliterende omgeving, zullen de bestaande (te) hoge risico’s voor private investeerders significant verlagen. Deze combinatie van lager risico en tastbare ROI van onze eerste operationele keten, zal andere private partijen overtuigen om ons voorbeeld te volgen en om ook in de Keniaanse aardappelsector te investeren. Uiteindelijk realiseren wij op deze manier onze lange termijn doelstelling : Kenia’s food security doelstelling op een duurzame wijze.

PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING

MoALFWij realiseren onze doelen middels een 7 jaar durende PPP, mede-gefinancierd door een PPP subsidie van de Nederlandse overheid. In deze PPP werken sinds 1 januari 2015 een groot aantal en een grote verscheidenheid aan partners samen, onder andere bestaande uit publieke partners zoals het Keniaanse Ministerie van Landbouw, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, KEPHIS, FPEAK, NGO’s zoals IFDC, KENDAT, FCI, SNV, en private partijen zoals Keniaanse aardappel distributeurs, Rabobank Nederland, Tolsma, Miedema, Agrico Nederland, Agrico East Africa, Bayer Cropscience, Lachlan, Koppert, Migotiyo Plantations ltd en verschillende co-operaties, bestaande uit meer dan 12,000 kleine boeren.

De totale investering voor alle PPP partners – bestaande aan investeringen in kapitaalgoederen, werkkapitaal, kennisoverdracht en capacity building – is begroot op ca. €40 miljoen, waarvan de investeringen in kapitaalgoederen geschat is op €18 miljoen.

MEERWAARE EUNITE: PPP SUBSIDIE & MANAGEMENT

EUNITE heeft een actieve rol vervuld in het co-creëren van de PPP. Daarnaast hebben wij de PPP subsidie aangevraagd en verkregen van de Nederlandse overheid en hebben wij ook ondersteuning geboden in het realiseren van de resterende private financiering.Vanaf het begin heeft EUNITE de PPP aangestuurd en waren wij eindverantwoordelijk. Naast onze sturende rol hebben wij ook diverse operationele inspanningen geleverd, zoals het opzetten van MVO beleid, het opstellen van management contracten e.d.

 

Share:
Share on LinkedIn